Úvod Finanční služby Pojištění

Pojištění

Nikdo neví, co zítřek přinese. Dopady některých nepříjemných překvapení však můžete zmírnit vhodně zvoleným pojištěním.

Co je to pojištění?

Účelem pojištění je zabezpečit fyzickou nebo právnickou osobu pro případ nahodilé události. Pojištění tak poskytuje pojištěným a jiným oprávněným osobám určitou jistotu pro případ, že se ocitnou v tíživé situaci.

Pošleme vám tahák

Vytiskněte si tahák s užitečnými tipy, na co si dát pozor při sjednávání pojištění. Pošleme vám ho na e-mail.Tahák Vám byl odeslán
na zadaný email.

Co je možné pojistit?

  • majetek (poškození, zničení, ztráta, odcizení apod.),
  • osoby (úraz, smrt, dožití se určitého věku apod.),
  • odpovědnost (újma na zdraví, životě nebo věci jiných osob aj.).

Pojištění na našem trhu nabízí velké množství subjektů, přičemž pojišťovny nabízející pojištění musí disponovat příslušným povolením k provozování pojišťovací činnosti.

Kdo je oprávněným subjektem?

ČNB vede seznamy subjektů, které jsou oprávněny provozovat pojišťovací činnost na území České republiky. Tyto seznamy jsou veřejně přístupné a vy si tak můžete snadno ověřit, zda osoba či instituce, s níž o pojištění jednáte jako s možným pojistitelem, je v daném seznamu uvedena a je tak pro vás důvěryhodným partnerem.

Vyhledávání finančních subjektů

Pojišťovací zprostředkovatelé

Pojistné produkty mohou být nabízeny a sjednávány i prostřednictvím pojišťovacích zprostředkovatelů. I zde platí, že provozovat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví mohou pouze osoby, které jsou zapsány v seznamu ČNB. Prostřednictvím daného seznamu si tak můžete ověřit registraci konkrétního pojišťovacího zprostředkovatele.

Než uzavřete pojistnou smlouvu

Pojistná smlouva bývá často dlouhodobým závazkem, což je třeba vzít v úvahu při plánování vašich budoucích finančních záměrů. Proto byste si veškeré detaily sjednávaného pojištění měli nechat vysvětlit tak, abyste se na základě získaných informací mohli kvalifikovaně rozhodnout. Důležitým krokem při sjednávání smlouvy je písemné zaznamenání všech vašich požadavků a potřeb, včetně důvodů, na kterých pojišťovací zprostředkovatel založil své doporučení pro výběr daného pojištění..

Záznam požadavků pomůže v případě sporů

Podepsaný písemný záznam požadavků a potřeb (nebo záznam vyhotovený na nosiči dat) si od pojišťovacího zprostředkovatele vyžádejte vždy. Za předpokladu, že si pojistitel musel být při uzavírání pojistné smlouvy vědom nesrovnalostí mezi nabízeným pojištěním a vašimi požadavky, je povinen vás na tyto nesrovnalosti upozornit. Pokud pojistitel tuto povinnost poruší, máte právo odstoupit od pojistné smlouvy.

Vše by mělo být jasné

Před podpisem pojistné smlouvy se vždy seznamte s celým jejím obsahem včetně pojistných podmínek a také se všemi dalšími dokumenty, které jsou součástí pojistné smlouvy. Prostudování těchto dokumentů je důležité i z důvodu kontroly, zda jejich obsah skutečně odpovídá tomu, co vám bylo sděleno. Ústně sdělené informace totiž nemusí vždy odpovídat údajům uvedeným v dokumentech.

Nenechte se uchlácholit

I přes informaci, že pojistná smlouva je „standardní”, „výhodná“ a podobně, se vždy snažte celému textu porozumět, případně si vyžádejte ještě další vysvětlení či doplnění informací, a teprve potom se rozhodněte a pojistnou smlouvu případně podepište.

Po podpisu

Uzavřením pojistné smlouvy se smlouva stává závaznou. Ze smlouvy vám vznikají nejen práva, ale i závazky. K podpisu pojistné smlouvy byste proto měli přistupovat v klidu, obezřetně a po důkladném vyhodnocení všech informací a zvážení, zda předkládané dokumenty odpovídají vašim potřebám a očekáváním.

Pokud pojistná smlouva odkazuje na pojistné podmínky, musíte s nimi být seznámeni ještě před uzavřením smlouvy. To však neplatí pro smlouvy uzavírané s použitím prostředků komunikace na dálku, které sdělení pojistných podmínek neumožňují. V tomto případě má pojistitel povinnost sdělit vám tyto podmínky okamžitě po uzavření smlouvy.

Předčasné ukončení smlouvy a uzavření nové

V praxi se lze někdy setkat s tím, že je vám doporučeno předčasné ukončení stávajících pojistných smluv a uzavření smluv nových, výhodnějších. I v takovém případě by měl být pojišťovacím zprostředkovatelem vypracován záznam požadavků a potřeb, ve kterém by mělo být odůvodnění doporučeného postupu a vysvětlení, jaké konkrétní výhody získáte a jaké náklady vám vzniknou, a rovněž upozornění na případné negativní důsledky tohoto kroku.

Zrušení pojistky může být drahé

Doporučení k předčasnému ukončení pojistných smluv, zejména investičního životního pojištění, pro vás nemusí být vždy výhodné! Proto je třeba být v takových případech velmi obezřetný.

Životní pojištění má svá specifika

Pokud se chystáte uzavřít životní pojištění, je potřeba si uvědomit, že se zpravidla jedná o dlouhodobý produkt, který plní především funkci pojistné ochrany před sjednanými pojistnými nebezpečími. Životní pojištění tak nelze považovat za spořící produkt, který by byl určen ke zhodnocení finančních prostředků. V případě investičního životního pojištění jsou navíc na pojistníka přenášena investiční rizika.

Předčasné ukončení životního pojištění bývá často pro pojistníky nevýhodné. Za zákonem stanovených podmínek má pojistník právo na odkupné, které však zpravidla nevzniká v prvních dvou letech trvání pojištění. Výše vyplaceného odkupného při předčasném ukončení pojištění je zpravidla nižší než celkově zaplacené pojistné. U investičního životního pojištění, kde pojistník nese investiční riziko, je výše odkupného navíc ovlivněna i vývojem na trzích.

Co byste měli zvážit?

Při sjednávání pojistné smlouvy životního pojištění zvažte svou schopnost platit pojistné ve sjednané výši po celou dobu trvání pojištění a dále též účel, jehož má být sjednaným pojištěním dosaženo.

Ukončení pojištění

Způsoby ukončení pojištění jsou zpravidla popsány v pojistných podmínkách a upravují je i příslušné zákony. Je důležité si uvědomit, že pouze osoba pojistníka či pojistitele je oprávněna příslušné pojištění ukončit.

Pojištění může být ukončeno:

  • dohodou,
  • výpovědí či odstoupením od smlouvy,
  • z dalších důvodů - uplynutím pojistné doby, marným uplynutím dodatečné lhůty stanovené pojistitelem k úhradě nezaplaceného pojistného, smrtí pojištěné osoby apod.

Spory

Pokud se jako pojistník, poškozený či jiná oprávněná osoba cítíte být jednáním pojistitele či pojišťovacího zprostředkovatele zkrácen na svých právech, můžete se obrátit na příslušný soud, finančního arbitra (u životního pojištění), rozhodce či rozhodčí soud (je-li tak ujednáno s pojistitelem), anebo na Českou obchodní inspekci, která je mimosoudním orgánem pro řešení sporů z pojištění (vyjma životního pojištění).

ČNB spory nerozhoduje

ČNB jako správní orgán pro dohled v pojišťovnictví nezasahuje do soukromoprávních vztahů mezi pojišťovnami a jejich klienty. Nemůže tedy rozhodovat spory mezi pojišťovnami a jejich klienty či nařizovat pojišťovnám vyplacení jakéhokoliv finančního plnění vůči klientovi. ČNB tak nemůže být s ohledem na rozsah svých zákonných pravomocí dotčeným fyzickým a právnickým osobám přímo nápomocna.