Úvod Finanční služby Spoření

Spoření a investování

Málokdo si už dnes schovává peníze do slamníku. Své finance můžete bezpečně uložit, nebo je rovnou nechat vydělávat.

sporeni

Jak začít?

Spořit nebo investovat můžete v zásadě pouze tehdy, pokud příjmy vašeho rodinného rozpočtu převyšují výdaje. Proto je dobré mít o příjmech a výdajích domácnosti přehled, alespoň rámcově je plánovat a podle svých možností si vytvářet finanční rezervu.

Plánujte svůj rozpočet

Máte-li dojem, že na spoření vám peníze nezbývají, zkuste si zpracovat podrobný rodinný rozpočet. Jen tak zjistíte, jestli vám někde neutíkají peníze zbytečně.

Pošleme vám tahák

Vytiskněte si tahák s užitečnými tipy, jak své peníze bezpečně uložit, nebo je rovnou nechat vydělávat. Pošleme vám ho na e-mail.Tahák Vám byl odeslán
na zadaný email.

Kdy začít spořit?

Zde je pravidlo jednoduché - spořte kdykoliv, jakmile to vaše finanční situace umožní. Významné životní události totiž mohou velmi rychle změnit finanční situaci, ať už na straně příjmů (například ztráta zaměstnání) či výdajů (například narození dítěte).

Jak úspory využívat?

Výdaje domácnosti lze jednoduše rozdělit do tří kategorií:

1. Pravidelné výdaje na provoz domácnosti a běžné potřeby

Tyto výdaje hraďte z pravidelných příjmů členů domácnosti. Prostředky na úhradu těchto výdajů je vhodné mít na spořícím účtu, kde by měla být rovněž uložena rezerva na krytí krátkodobých výpadků příjmů.

2. Větší výdaje

Když se vám porouchá auto nebo kupujete novou ledničku, využijte finanční prostředky uložené na termínovaných vkladech či investované s delším časovým horizontem. Tyto výdaje byste měli plánovat a nastavit si finanční toky tak, aby jim odpovídaly i příjmy.

3. Soustavná tvorba rezervy na dobu po odchodu na odpočinek

Po odchodu do důchodu většinu z nás čeká větší či menší pokles příjmu. Pro tvorbu rezervy můžete využít doplňkové penzijní spoření (resp. penzijní připojištění), je však dobré vytvářet si rezervu také jiným způsobem.

Jak využívat úspory pro překonání finančních krizí?

Nejprve využívejte pouze krátkodobé rezervy a zároveň zkuste najít cestu, jak z problémů co nejrychleji ven. Omezte výdaje na nezbytné minimum. Pokud je to nutné, použijte prostředky uložené na termínovaných vkladech či investované s delším časovým horizontem. Rezervu “na důchod” využijte až v naprosto krajním případě.

Rada:

Vyhněte se využívání těch prostředků, které s sebou nesou další ztrátu - např. ztráta státních příspěvků při předčasném zrušení stavebního spoření, nízké odkupné při ukončení životního pojištění apod.

Jaký je rozdíl mezi spořením a investováním?

Za spoření obvykle považujeme uložení finančních prostředků do bankovního ústavu bez rizika jejich částečné či úplné ztráty. Je však třeba zdůraznit, že zejména v delším časovém období může vlivem inflace dojít ke snížení reálné hodnoty naspořené částky.

U investování není vedle dopadu inflace vyloučena ani dočasná, či dokonce trvalá ztráta investovaných finančních prostředků. Vyšší riziko je však kompenzováno možným vyšším výnosem z investovaných finančních prostředků.

Pravidla pro úspěšné spoření a investování

1. Každou smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte, nerozumíte-li některým ustanovením, zeptejte se nebo se poraďte.

2. Podepisujte smlouvy pouze se společnostmi (osobami), které mají k poskytování příslušných investičních služeb povolení.

3. Smlouvu se zahraničním poskytovatelem investičních služeb podepište pouze tehdy, jste-li srozuměni s tím, že případný soudní spor bude probíhat v zahraničí a bude se řídit právem jiného státu.

4. Seznamte se s pravidly pro pojištění vkladů a zákaznického majetku.

5. Mějte přehled o svých financích, abyste své investice mohli dobře naplánovat a načasovat.

6. Nikdy neinvestujte do investičních nástrojů, kterým nerozumíte.

7. Diverzifikujte své investice (všechna vejce se nikdy nedávají do jednoho košíku).

8. Mějte na paměti, že investiční nástroje, u kterých je možné dosáhnout vysokého výnosu, jsou rizikové.

9. Nedomnívejte se, že historické výnosy zaručují výnosy budoucí.

10. Informujte se předem o výši poplatků a průběžně sledujte, kolik jste již na poplatcích zaplatili.

Spoření

Spořící produkty

 • Spořící účty
  Jsou vhodné pro krátkodobé či střednědobé uložení dočasně volných finančních prostředků.
 • Termínované vklady
  Slouží pro uložení finančních prostředků, které není potřeba mít okamžitě k dispozici.
 • Stavební spoření
  S tímto produktem můžete získat státní podporu ve výši až 2000 korun ročně v případě, že doba spoření dosáhla minimálně šesti let. V rámci stavebního spoření lze čerpat účelový úvěr na bytové potřeby, a to buď úvěr ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěr.
 • Vkladní knížky
  Velmi populární v minulosti, nyní jsou využívány jen omezeně, nejčastěji jako dárek pro dítě – dětská vkladní knížka.

Jako spoření je obvykle označováno také doplňkové penzijní spoření a zejména spoření v transformovaných fondech . Ty vznikly transformací penzijních fondů, které fungovaly do konce roku 2012, přičemž zůstala zachovaná garance návratnosti vložených finančních prostředků. U nově zřízených fondů již tato garance poskytovaná není. Na doplňkové penzijní spoření se nevztahuje pojištění vkladů.

Spoření je pro opatrné

Riziko ztráty v důsledku nesprávného rozhodnutí je u spoření omezené. U spořících produktů s delším časovým horizontem však může v důsledku inflace dojít ke snížení reálné hodnoty uspořené částky.

Pojištění vkladů

V případě úpadku finanční instituce vám může být vyplacena náhrada z Garančního systému finančního trhu. Ten poskytuje náhrady za pohledávky z vkladů u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR ve výši 100 % vkladu, maximálně však 100 000 eur (v odůvodněných případech se celkový limit výplaty může zvýšit až na 200 000 eur).

Ne všechny vklady jsou pojištěné!

Pojištěné nejsou např. penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, životní pojištění a kapitálové pojištění a dále pak:

 • směnky a cenné papíry (například akcie, dluhopisy, podílové listy),
 • vklady bank (mezibankovní vklady), finančních institucí (např. investičních společností, penzijních fondů, podílových fondů, pojišťoven), zdravotních pojišťoven a státních fondů,
 • podřízené dluhy (vklady, které je pojištěná instituce oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu),
 • předplacené platební karty nespojené s žádným účtem, vydané ve formě elektronických peněz (např. Blesk peněženka, Cool karta, Napka, my paysafecard apod.).

Co mohu čekat, pokud je můj vklad vedený v pobočce zahraniční banky?

Tyto vklady jsou také pojištěny, ale u systému pojištění vkladů v zemi, ve které má sídlo mateřská banka. I zde však platí limit 100 000 eur.

Investování

Než se pustíte do investování, je nezbytné posoudit vztah mezi očekávaným výnosem, podstupovaným rizikem a likviditou nakoupeného investičního nástroje, zároveň byste měli zohlednit všechny náklady.

Než se rozhodnete investovat

Investování s sebou vždy přináší riziko ztráty části nebo všech investovaných prostředků. Než se rozhodnete zhodnotit své volné finance, zvažte vždy nabídky více poskytovatelů investičních služeb.

Investiční nástroje

Možností, jak zhodnotit své finance, existuje celá řada. Jednotlivé investiční nástroje se liší výnosem, rizikovostí, ale i mírou nutných znalostí pro jejich správné využívání.

Investiční cenné papíry

Akcie

Jejich nákupem se stáváte spolumajitelem společnosti a máte právo inkasovat podíl na zisku - tzv. dividendu.

Dluhopisy

Po jejich pořízení máte právo na splácení jmenovité hodnoty, popřípadě i další práva.

Investiční certifikáty

Výnos se odvíjí od vývoje kurzu podkladového aktiva.

Investiční cenné papíry se obvykle obchodují na regulovaném trhu (např. Burza cenných papírů Praha, RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů).

Cenné papíry fondů kolektivního investování

Kolektivní investování může být vhodnou volbou pro ty, kdo nechtějí sami rozhodovat, do jakých konkrétních investičních nástrojů své finanční prostředky umístí. Manažer investičního fondu navíc může rozložit portfolio do většího počtu investičních nástrojů, nemáte tak „všechna vajíčka v jednom košíčku”.

Riziko kolektivního investování

V důsledku kolísání hodnoty investice můžete dosáhnout i výrazných ztrát. Ani profesionální správa úspor nezaručí, že investice budou přinášet pouze výnosy. V oblasti kolektivního investování neexistuje pojištění instrumentů kolektivního investování.

Samostatné obchodování s cennými papíry

Po uzavření smlouvy s obchodníkem můžete obchodovat s investičními nástroji (zejména akcie, dluhopisy či derivátové investiční nástroje) na základě vlastních investičních rozhodnutí či v návaznosti na investiční poradenství poskytované obchodníkem s cennými papíry. Další možností je svěřit majetek k obhospodařování některému z obchodníků s cennými papíry. V tomto případě je však třeba mít již větší množství finančních prostředků.

V případě, že obchodník s cennými papíry nebude schopen splnit své závazky můžete se obrátit na Garanční fond obchodníků s cennými papíry. Ten poskytuje náhradu za 90 % nevydaného zákaznického majetku, nejvýše však částku odpovídající hodnotě 20 000 EUR.

Deriváty

Jedná se o složité investiční nástroje, do kterých byste měli investovat pouze tehdy, pokud podstatě jejich fungování velmi dobře rozumíte a jste ochotni nést zvýšené riziko.

Alternativní způsoby investování

Při investování samozřejmě nejste omezeni pouze na finanční trh. Své finanční prostředky můžete investovat i alternativním způsobem - např. do nemovitostí, uměleckých děl, starožitností apod.