Úvod Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Česká národní banka (dále jen „ČNB“) si Vás tímto dovoluje informovat o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním internetových stránek www.penizenauteku.cz.

Informaci o zpracování osobních údajů pravidelně aktualizujeme. Tato informace byla naposledy aktualizována dne 14. května 2024.

Správce

Správcem osobních údajů je ČNB, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03. Pověřencem pro ochranu osobních údajů v ČNB je pan Mgr. Jan Rataj a lze jej kontaktovat na výše uvedené adrese nebo na e-mailové adrese dpo@cnb.cz (ID datové schránky: 8tgaiej).

Zpracování osobních údajů

ČNB zpracovává osobní údaje za účelem zasílání zpráv v rámci užívání internetových stránek www.penizenauteku.cz, zaměřených na osvětu v oblasti finančního trhu.

Ke zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel dochází z důvodu nezbytnosti jejich zpracování pro zajištění oprávněného zájmu ČNB na poskytování osvěty v oblastech své činnosti, včetně oblasti finančního trhu. S ohledem na vyvažování výše uvedeného oprávněného zájmu ČNB můžete kdykoliv využít možnost odmítnutí zpracování; odmítnout zpracování lze v rámci každého zaslaného e-mailu se zprávou.

Posouzení oprávněného zájmu

ČNB má zájem na poskytování osvěty v oblastech své činnosti, to znamená i v oblasti finančního trhu; nepřímo tento zájem zajišťuje také veřejný zájem na zvyšování finanční gramotnosti veřejnosti. Tento zájem přitom není v rozporu s právním řádem a jeho realizaci nelze zajistit jiným méně invazivním způsobem než zpracováním osobních údajů subjektu údajů.

V kontextu výše uvedeného oprávněného zájmu ČNB zpracovává kontaktní údaje subjektu údajů – uživatele internetových stránek www.penizenauteku.cz, jenž se přihlásí k odběru zpráv z těchto internetových stránek. Subjekt údajů může očekávat, že jeho osobní údaje budou zpracovávány již proto, že své osobní údaje pro daný účel sám poskytuje při přihlášení se k odběru zpráv.

Možná škoda nebo jiná újma na straně subjektu údajů v důsledku zpracování jeho osobních údajů (včetně např. v důsledku porušení zabezpečení osobních údajů) je minimální (v tomto ohledu by muselo dojít např. k úmyslnému porušení pracovních povinností zaměstnance či porušení povinnosti třetí strany; není však důvod domnívat se, že by k takovému porušení mělo dojít). Rozsah zpracovávaných osobních údajů přitom má minimální potenciál způsobit subjektu údajů závažnější škodu nebo újmu.

Na základě výše uvedených skutečností a po zvážení všech okolností je zpracování osobních údajů subjektů údajů pro účely výše uvedeného oprávněného zájmu ČNB nezbytné, přičemž současně nemají přednost, resp. nepřeváží, zájmy nebo základní práva subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

ČNB pro výše uvedený účel zpracovává osobní údaje v rozsahu Vašich kontaktních údajů.

ČNB osobní údaje pro výše uvedený účel uchovává pouze po dobu, po kterou bude trvat Váš zájem o zasílání zpráv z internetových stránek www.penizenauteku.cz.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro zasílání zpráv, tzv. „taháků“, jež obsahují návody, užitečné tipy, případně další informace týkající se oblasti finančního trhu upravených v rámci internetových stránek www.penizenauteku.cz. V případě jejich neposkytnutí Vám není možné zprávy zasílat.

ČNB osobní údaje pro výše uvedený účel zpracovává automatizovaně, přičemž však nedochází k tzv. automatizovanému individuálnímu rozhodování, včetně profilování, to znamená k rozhodování založenému výlučně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás jiným obdobným způsobem významně dotýkalo.

Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte právo ČNB kdykoli požádat o potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, o přístup k těmto osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, získání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jakož i o předání takových osobních údajů jinému správci.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

V souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů je za účelem ochrany Vašich osobních údajů v rámci každé takové žádosti ověřeno, zda žadatel je tatáž osoba jako subjekt údajů, jehož osobních údajů se žádost týká. Tuto skutečnost ověřujeme srovnáním totožnosti žadatele s informacemi o subjektu údajů, jehož osobních údajů se žádost týká, přičemž za dostatečné doložení totožnosti žadatele považujeme doručení žádosti datovou schránkou, kvalifikovaný elektronický podpis žadatele nebo úředně ověřený podpis žadatele.

Současně upozorňujeme, že některým žádostem k uplatnění výše uvedených práv nemusí být s ohledem na právní předpisy vyhověno.

Domníváte-li se, že ČNB zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete kdykoliv podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.