Úvod Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Účel zpracování osobních údajů

Česká národní banka zpracovává osobní údaje návštěvníků stránek, kteří se účastní projektu "Peníze na útěku", v rozsahu jejich e-mailových adres na základě oprávněného zájmu ČNB na osvětě v oblasti:

  • nakládání s finančními prostředky,
  • finančního vzdělávání
  • a zvyšování tzv. finanční gramotnosti široké veřejnosti.

Na e-mailovou adresu vám ČNB zašle tahák s užitečnými tipy, na co si dát pozor při sjednávání úvěru, pojištění nebo jak své peníze bezpečně uložit. Své znalosti si můžete dále rozšiřovat o nové oblasti, zároveň je pro vás připraven kvíz o třech různých úrovních. Na tyto možnosti vás upozorníme prostřednictvím tematického e-mailu.

Zasílání těchto e-mailů můžete kdykoliv ukončit přímo z e-mailové zprávy. Bude nás to sice mrzet, ale vaše rozhodnutí respektujeme.

Způsob zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení

Při zpracování osobních údajů ČNB postupuje vždy tak, aby vaše údaje byly maximálně zabezpečeny a aby nemohly být zneužity. ČNB zpracovává osobní údaje automatizovaně i manuálně. Na straně ČNB nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování, to znamená k rozhodování založenému výlučně na automatizovaném zpracování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás jiným obdobným způsobem významně dotýkalo.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

V případech, kdy se na zpracování osobních údajů pro ČNB podílejí zpracovatelé, ČNB využívá pouze zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření k tomu, aby zpracování, na němž se mají pro ČNB podílet, splňovalo požadavky právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a aby byla zajištěna ochrana vašich práv. Se všemi zpracovateli má ČNB za tím účelem uzavřenu písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které je kladen důraz na zabezpečení Vašich osobních údajů a na záruky pro procesy zpracování osobních údajů u zpracovatelů.

Pokud ČNB poskytuje vaše osobní údaje jinému subjektu jako příjemci, činí tak výlučně na základě platných právních předpisů, případně pokud je to nezbytné pro ochranu nebo uplatnění práv ČNB.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje zpracováváme na území České republiky. Nicméně v souvislosti s jednotlivými účely zpracování osobních údajů, k nimž dochází v ČNB, mohou být vaše osobní údaje předány do tzv. třetí země (země mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor, pro něž neexistuje srovnatelná úroveň ochrany osobních údajů) nebo mezinárodní organizaci. ČNB osobní údaje předává zejména na základě správních ujednání mezi orgány veřejné moci nebo veřejnými subjekty nebo je-li to nezbytné z důležitých důvodů veřejného zájmu.

Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte právo ČNB kdykoli požádat o potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, o přístup k těmto osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, získání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jakož i o předání takových osobních údajů jinému správci.

V případech, kdy je právním základem pro zpracování osobních údajů plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo oprávněný zájem ČNB nebo třetí osoby, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

V souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů je za účelem ochrany Vašich osobních údajů v rámci každé takové žádosti ověřeno, zda žadatel je tatáž osoba jako subjekt údajů, jehož osobních údajů se žádost týká. Tuto skutečnost ověřujeme srovnáním totožnosti žadatele s informacemi o subjektu údajů, jehož osobních údajů se žádost týká, přičemž za dostatečné doložení totožnosti žadatele považujeme doručení žádosti datovou schránkou, kvalifikovaný elektronický podpis žadatele nebo úředně ověřený podpis žadatele.

Současně upozorňujeme, že některým žádostem k uplatnění výše uvedených práv nemusí být s ohledem na právní předpisy vyhověno.

Domnívate-li se, že ČNB zpracovává vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete kdykoliv podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.