Úvod Mohlo by se Vám hodit Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

Ztrácíte se v bankovní hantýrce? Všechny tajemné výrazy vám vysvětlíme a možná se dozvíte i něco, co vám v bance neřeknou.

 

PŮJČKY A ÚVĚRY

Úvěr

Závazek úvěrujícího poskytnout úvěrovanému peněžní prostředky v dohodnuté výši, oproti závazku úvěrovaného (dlužníka) vrátit poskytnutou částku v dohodnuté době úvěrujícímu (věřiteli) a zaplatit úroky nebo jiné náklady.

Když si berete úvěr

Pokud si pořizujete spotřební zboží (počítač, tablet, motorku, atd.) na úvěr, řiďte se alespoň jednoduchým pravidlem nepůjčovat si peníze na zboží, jehož životnost je kratší než splatnost půjčky.

Úrok

Úrok představuje odměnu za poskytnutí úvěru. Je to částka daná procentní sazbou, vztaženou k celkové částce úvěru a určitému období - zpravidla jednoho roku (p.a. - per annum).

Pořiďte si železnou rezervu

Pokud si půjčujete větší částku, je dobré mít v záloze nějakou „železnou rezervu“ pro případ, že nebudete schopni dluh splácet z běžného rozpočtu.

RPSN

Roční procentní sazba nákladů zahrnuje všechny náklady úvěru včetně dodatečných plateb, které musí dlužník zaplatit v souvislosti s úvěrem, a je vyjádřena jako roční procento z celkové částky úvěru. Zjednodušeně je to pomůcka pro porovnání výhodnosti úvěru. Čím nižší RPSN, tím je úvěr pro dlužníka „levnější”.

Když je dluhů moc

Spadli jste do dluhové pasti a kontaktoval vás zprostředkovatel nebo poradce s nabídkou zaručeně výhodné půjčky? Zbystřete! Jejich řešením je mnohdy pouze přerozdělení stávajícího dluhu a jeho nahrazení novým, pro vás stejně nevýhodným nebo ještě horším, zato však s tučnou provizí pro dotyčného „dobrodince”.

 

AUTO

Finanční leasing

Jeden ze způsobů financování nákupu automobilu. Uzavřením leasingové smlouvy se stáváte jeho nájemcem. Automobil přechází do vašeho vlastnictví až po zaplacení všech splátek a zůstatkové ceny.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. „povinné ručení“

Jde o ze zákona povinné pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, které je povinen sjednat každý vlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla. Pokud provozem takto pojištěného vozidla způsobíte dopravní nehodu, resp. újmu jinému, pojišťovna za splnění zákonných podmínek uhradí vzniklou újmu poškozenému.

Havarijní pojištění

Smluvní škodové pojištění, které není ze zákona povinné. Pokud vznikne na vašem vozidle škoda (například v důsledku dopravní nehody, střetu se zvěří aj.) je tato škoda za splnění smluvních podmínek uhrazena pojišťovnou.

 

BYDLENÍ

Hypoteční úvěr

Úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti a splátky jistiny a úroků jsou obvykle rozloženy do období cca 10 a více let. Jako zástava obvykle slouží financovaná nemovitost, ale není to podmínkou. Pokud hypoteční úvěr neslouží k pořízení nemovitosti, označuje se jako „Americká hypotéka“, což je úvěr, kde úvěrovaný (dlužník) ručí za jeho poskytnutí vlastněnou nemovitostí a za poskytnutý úvěr si pořídí třeba movitou věc.

Hypoteční poradci

Zprostředkovatelé, kteří jsou placení poskytovateli úvěrů formou provizí za sjednání hypotečního úvěru.

Úspory se vyplatí

Čím více se bude výše hypotéčního úvěru blížit odhadní ceně nemovitosti, tím bude hypotéka pro banku rizikovější a pro vás obvykle dražší. Proto se vyplatí mít v zásobě úspory na složení alespoň jedné pětiny ceny nemovitosti. Díky nižší úrokové míře z vašeho rozpočtu každý měsíc utratíte výrazně nižší částku.

Neberte dluhy na lehkou váhu

Banky chtějí mít co největší jistotu. Proto si před poskytnutím úvěru na vlastní náklady ověřují platební morálku žadatele o úvěr při úhradě jeho dalších dluhů (kreditní karty, jiné spotřebitelské úvěry, apod.), a to až 4 roky zpětně. Neberte proto na lehkou váhu ani vaše „drobné” dluhy.

 

RODINA

Společné jmění manželů

Po svatbě začínají partneři budovat domácnost a vytvářet společné jmění, jehož součástí není jen majetek, ale i případné dluhy. Pokud si snoubenci nebo manželé smluvně neupraví svůj majetkový režim jinak, je podle zákona součástí společného jmění to, čeho za trvání manželství nabyl jeden z manželů nebo oba manželé společně. Výjimkou, která nespadá do společného jmění, je např. to, co slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů či to, co nabyl darem nebo děděním jen jeden z manželů.

„Předmanželská smlouva“

Právní dokument, kterým si mohou snoubenci nebo budoucí manželé upravit rozsah společného jmění. Jejím smyslem zpravidla je, aby všechen, nebo předem určený druh majetku nabytý v manželství, patřil i po uzavření sňatku tomu, kdo ho pořídil. Smlouva však může obsahovat i jakékoli jiné ujednání, které není v rozporu se zákonem, např. úpravu majetkových poměrů pro případ zániku manželství.

Kdo by měl uzavřít „předmanželskou smlouvu“?

Pokud jste se vydali na podnikatelskou dráhu jako fyzická osoba, ručíte v případě potíží celým svým majetkem. Jestli nechcete, aby se vaše problémy dotkly i vašeho partnera, uzavřete raději předmanželskou smlouvu, která určí rozsah společného jmění manželů.

Společný účet

Vlastníkem účtu je vždy jen jeden z partnerů. Ten může účet kdykoli zrušit, omezit přístup nebo si vzít půjčku. Druhý z partnerů (disponent – pokud mu je vlastníkem účtu zřízeno dispoziční právo) může vkládat, vybírat či zadávat trvalé příkazy.

Porodné

Porodné se vyplácí jednorázově a jeho výše činí 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě.

Přídavek na dítě

Nárok na přídavek má nezaopatřené dítě v případě, že rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40.

Mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství

V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů. Pokud matka porodí zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. Mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a v žádném případě nemůže skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.
Žena, která porodila dítě (či v některých případech i jiné osoby) má nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Výše peněžité pomoci v mateřství se vypočítává z hrubého příjmu za posledních 12 měsíců a za kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu. Výpočet provádějí okresní správy sociálního zabezpečení.

Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek

Po skončení mateřské dovolené může nastoupit matka na rodičovskou dovolenou. Stejně tak o ni může požádat zaměstnavatele i otec dítěte po jeho narození. Netrvá však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.
Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena celková částka 220 000 Kč. Rodičovský příspěvek náleží rodičům dítěte buď po skončení nároku na peněžitou pomoc v mateřství, nebo ode dne narození dítěte, pokud nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevznikl.
Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek jsou dvě odlišné záležitosti. Pokud se tedy rodič rozhodne, že zůstane s dítětem doma až do dovršení jeho 4 let, musí s tím zaměstnavatel souhlasit. Rodič v takové situaci zpravidla čerpá poslední rok neplacené pracovní volno.

Daňové zvýhodnění

Jeden z rodičů, který vyživuje nezaopatřené dítě, a který měl ve zdaňovacím období zdanitelné příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, má nárok na daňové zvýhodnění.

Spořte na horší časy

S novým přírůstkem do rodiny přichází kromě očekávaných výdajů i ty mimořádné. Ukládání byť jen malých částek stranou vám může v budoucnu ušetřit spoustu starostí.

Vdovský a sirotčí důchod

V případech, kdy je pozůstalý na zemřelém finančně závislý, může úmrtí manžela či rodiče znamenat podstatné ztížení jeho finanční situace. Stát v takovém případě poskytuje při splnění stanovených podmínek k překlenutí tíživé situace vdovský či sirotčí důchod.

Aktuální výše příspěvků

Vždy si ověřte aktuální informace o výši jednotlivých příspěvků na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

 

DLUHY

Osobní bankrot

Jde o bolestivou, ale efektivní cestu, jak se zbavit dluhů. Podmínkou je včasné podání žádosti o povolení oddlužení soudu a schopnost splatit alespoň 30 % závazků - buď jednorázově, nebo prostřednictvím splátkového kalendáře v následujících 5 letech.

Registry dlužníků

V České republice existuje několik různých registrů, jejichž smyslem je shromažďovat informace (pozitivní i negativní) o historii klientů úvěrových i jiných institucí. Registry potom slouží institucím k posouzení bonity, důvěryhodnosti a platební morálky klientů.

Když je dluhů více

Pokud potřebujete vyřešit více dluhů najednou, seřaďte je podle významnosti a zaměřte se přednostně na splácení těch palčivějších. Primárně jde o dluhy s vyššími úroky, sankcemi za opožděné splátky a dluhy, které souvisí s bydlením (např. nájem a energie, zajištění nemovitostí).

Výmluva už nestačí

Někteří dlužníci si myslí, že pokud vyrozumění od soudu či exekutora nepřevezmou, mohou se vymluvit na to, že o dluhu nevěděli. Nepřevzatá písemnost je ale v mnoha případech automaticky považována za doručenou 10. den po dni, kdy byla připravena k vyzvednutí.

 

POJIŠTĚNÍ

Pojištění

Účelem pojištění je zabezpečit fyzickou nebo právnickou osobu pro případ nahodilé události. Pojištění tak poskytuje pojištěným a jiným oprávněným osobám určitou jistotu pro případ, že se ocitnou v tíživé situaci.

Pojišťovací zprostředkovatelé

Pojistné produkty mohou být nabízeny a sjednávány i prostřednictvím pojišťovacích zprostředkovatelů. Jejich oprávnění k výkonu zprostředkovatelské činnosti snadno ověříte v registru vedeném ČNB.

Záznam požadavků a potřeb

Důležitým krokem při sjednávání pojistné smlouvy prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele je písemné zaznamenání vašich potřeb a požadavků souvisejících se sjednávaným pojištěním. Vyhotovený záznam vám v budoucnu může pomoci v případě řešení sporů souvisejících s nesrovnalostmi mezi nabízeným pojištěním a vašimi požadavky.

Nenechte se uchlácholit

Vždy se snažte textu pojistné smlouvy porozumět. Pokud vám není něco jasné, žádejte vysvětlení, případně doplňující informace. Až poté zvažte, zda nabídka odpovídá vašim potřebám a očekáváním.

 

SPOŘENÍ A INVESTOVÁNÍ

Spoření

Za spoření obvykle považujeme uložení finančních prostředků do bankovního ústavu bez rizika jejich částečné či úplné ztráty. V delším časovém období může vlivem inflace dojít ke snížení reálné hodnoty naspořené částky.

Investování

U investování není vedle dopadu inflace vyloučena ani dočasná, či dokonce trvalá ztráta investovaných finančních prostředků. Vyšší riziko je však kompenzováno možným vyšším výnosem z investovaných finančních prostředků.

Plánujte svůj rozpočet

Máte-li dojem, že na spoření vám peníze nezbývají, zkuste si zpracovat podrobný rodinný rozpočet. Jen tak zjistíte, jestli vám někde neutíkají peníze zbytečně.

Než budete investovat

Investování s sebou vždy přináší riziko ztráty části nebo všech investovaných prostředků. Než se rozhodnete zhodnotit své volné finance, zvažte vždy nabídky více poskytovatelů investičních služeb.

 

DŮCHOD

Starobní důchod

Měsíční částka, na kterou má nárok každý, kdo splnil podmínku minimální doby pojištění a dosáhl důchodového věku.

Výše důchodu

Výše starobního důchodu se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je stanovena pevnou částkou. Výše procentní výměry je stanovena jako procento výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění. Procentní výměra závisí na dosažených příjmech a délce pojištění.

Podnikáte? Zbystřete!

Výše důchodu u OSVČ závisí na výši odvodů na důchodovém pojištění a získané době pojištění. Minimální odvody znamenají i nižší hodnotu vyplácené částky v důchodu.

Studenti a spoření

Od 18 let si mohou studenti začít připlácet na důchodové pojištění dobrovolně (je však potřeba odvádět alespoň nejnižší částku pojistného). Absolventovi školy, který je v evidenci úřadu práce, se při výpočtu důchodu k této evidenci přihlíží.
Bližší informace je možné dohledat na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.