Úvod Životní události Rodina

Rodina

Založení rodiny představuje pro vás i váš rozpočet neprobádanou životní etapu. Čekají vás nové situace a nové výdaje. Připravte se na ně.

rodina2

Svatba

Ano vezmu si tě…ale co teď? Než svou lásku zpečetíte, zapojte zdravý rozum a upřímně si vyjasněte, jaká je vaše situace a co vás čeká.

Můj = náš dluh?

Buďte k sobě zcela upřímní. Za závazky a dluhy vzniklé před uzavřením manželství zpravidla odpovídá pouze ten, kdo je z nich zavázán. Případná exekuce se však může dotknout i společného jmění manželů.

Můj = tvůj majetek?

Mluvte o svých současných majetkových poměrech, bydlení a hmotném zajištění. Dohodněte se, jakým způsobem a z jakých prostředků se bude majetek nabytý ještě před svatbou nadále udržovat, popř. jak bude nakládáno s výnosem z tohoto majetku.

Co je moje, to je tvoje?

Nebojte, vše, co jste vlastnili před svatbou zůstává ve vašem vlastnictví. Okamžikem uzavření sňatku ale začnete s partnerem budovat společné jmění manželů. Nemusí jít pouze o hmotný majetek, ale i o případné dluhy.

Předmanželská smlouva

Namítnete, že se berete přece z lásky, ne kvůli penězům. Předmanželská smlouva vám může v budoucnu ušetřit spoustu peněz i nervů. Jejím smyslem je, aby majetek nabytý v manželství patřil i po uzavření sňatku jen tomu, kdo ho pořídil. To platí i o závazcích a dluzích. Dejte si však pozor, aby o smlouvě věděli i věřitelé kvůli případné exekuci. Společné jmění lze i rozšířit – například o dům, který původně patřil jen jednomu ze snoubenců a v kterém manželé společně žijí.

Podnikáte? Uzavřete předmanželskou smlouvu!

Pokud jste se vydali na podnikatelskou dráhu jako fyzická osoba, ručíte v případě potíží celým svým majetkem. Jestli nechcete, aby se vaše problémy dotkly i vašeho partnera, uzavřete raději předmanželskou smlouvu, která určí rozsah společného jmění manželů.

Co je nadále mé i bez smlouvy?

  • Majetek, který jste zdědili nebo dostali.
  • Majetek, který jste získali restitucí.
  • Majetek, který jste vlastnili ještě před svatbou.
  • Majetek sloužící svou povahou pouze jednomu z manželů.

Jak budete hospodařit?

Společný účet je užitečným pomocníkem při plánování rodinných financí. Poskytuje lepší přehled o příjmech a výdajích domácnosti. Nezapomeňte, že jeho vlastníkem je vždy jen jedna osoba. Ta může účet kdykoli zrušit, znemožnit přístup nebo si vzít půjčku. Druhý z partnerů je „pouze“ disponentem. To znamená, že může vkládat, vybírat či zadávat trvalé příkazy.
Než se pro společný účet rozhodnete, domluvte se, kolik kdo bude přispívat.

Vlastní, nebo společný?

Řešením může být pořízení společného účtu pro společné výdaje - nájem, energie, jídlo nebo výdaje za dopravu. Na ostatní útratu pak může mít každý z partnerů svůj vlastní účet.

Proberte své priority

Ještě před sňatkem si promluvte o všem podstatném, abyste se vyhnuli případným neshodám nebo zklamání. Ať už je to plánovaní kariéry, počet dětí a jejich výchova, společné bydlení nebo jen představa o trávení volného času, je lepší si vše vyjasnit předem a předejít tak případným neshodám v manželství.

Než půjdete k oltáři

Při plánování svatebního obřadu vezměte v úvahu své finanční možnosti. Rozpočítejte si předem jednotlivé položky a pečlivě zvažte, jak náročnou svatbu si můžete dovolit. Vyhněte se půjčkám, zvlášť pokud plánujete založit rodinu, kdy na vás čekají další nutné výdaje.

Narození dítěte

Narození dítěte je jistě radostnou událostí. Aby v kolébce neskončily veškeré vaše finance, je dobré si vše naplánovat.

Spořte na horší časy

S novým přírůstkem do rodiny přichází kromě očekávaných výdajů i ty mimořádné. Ukládání byť jen malých částek stranou vám může v budoucnu ušetřit spoustu starostí.

Co pro vás udělá stát?

Porodné

Porodné se vyplácí jednorázově a jeho výše činí 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě, pokud rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin koeficientu 2,70 a částky životního minima rodiny. U třetího a dalších dětí se porodné nevyplácí.

Přídavek na dítě

Nárok na přídavek má nezaopatřené dítě v případě, že rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,40.

Rodičovský příspěvek

Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena celková částka 300 000 Kč. V případě dvoj- a vícerčat se celková částka zvyšuje na 450 000 Kč.

Mateřská dovolená

Výše peněžité pomoci v mateřství se vypočítává z hrubého příjmu za posledních 12 měsíců a za kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu. Výpočet provádějí okresní správy sociálního zabezpečení.

Rodičovská dovolená

Po skončení mateřské dovolené může nastoupit matka na rodičovskou. Stejně tak o ni může požádat zaměstnavatele i otec dítěte po jeho narození. Netrvá však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

Daňové zvýhodnění

Rodič (zpravidla otec dítěte), který vyživuje nezaopatřené dítě, a který měl ve zdaňovacím období zdanitelné příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, má nárok na daňové zvýhodnění. Nárok na daňové zvýhodnění rodič uplatňuje u svého zaměstnavatele. Pokud je rodič osobou samostatně výdělečně činnou, uplatní si daňové zvýhodnění po skončení zdaňovacího období v rámci daňového přiznání.

Rozvod

Životní etapa, kterou nechce nikdo zažít, přesto je v našich končinách čím dál častější. Nápor čekají vaše emoce i peněženka.

Rozvod není zadarmo

Když vše proběhne bez větších průtahů, zaplatíte několik tisícovek. Jakmile ale dojde na válku o děti a majetek, může jít částka do desítek tisíc. Čím více majetku máte, tím dražší bude i váš rozvod.

Zkuste se dohodnout

Pokud je pro vás rozvod nevyhnutelné řešení, snažte se alespoň snížit jeho negativní dopady. Pokuste se v zásadních otázkách vzájemně dohodnout.

1. Kdo bude nadále pečovat o nezletilé děti?

V opatrovnickém řízení soud rozhodne o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, případně střídavé či společné péče. Rovněž určí výši výživného pro nezletilé děti. Nejvhodnější je, pokud jsou rodiče schopni se na budoucí péči o děti vzájemně dohodnout. Je třeba myslet i na to, že ač je dítě svěřeno do péče jednoho z rodičů, náleží rodičovská odpovědnost oběma rodičům. Jinými slovy - o budoucnosti dítěte se i nadále musíte rozhodovat společně.

2. Jak bude rozdělen společný majetek?

Zánikem manželství zaniká i společné jmění manželů. Rozvedení manželé by měli společné jmění manželů vypořádat. Pokud se tak nestane do tří let, pak movité věci připadnou tomu, kdo je jako vlastník užívá, nemovité věci se stanou podílovým spoluvlastnictvím obou bývalých manželů.

3. Jak to bude s bydlením?

Společné nájemní právo manželů při rozvodu zaniká na základě dohody mezi rozvedenými manžely nebo rozhodnutím soudu. V případě, že nedojde k dohodě, přihlédne soud zejména k tomu, kterému z rozvedených manželů byla svěřena péče o nezletilé dítě, popř. ke stanovisku pronajímatele apod.
Rozvedený manžel, který má dům nebo byt opustit, má právo tam bydlet, dokud mu druhý manžel nezajistí náhradní bydlení, pokud se nedohodnou jinak.

4. Kolik bude stát výživné?

Soud při rozhodování o výši výživného zohledňuje, jak dlouho manželství trvalo. Záleží také na výkonu zaměstnání, trestním rejstříku, majetku, hospodaření a dalších důvodech rozvedené/ho manžela/ky.
Manžel, který s rozvodem nesouhlasil či mu byla způsobena závažná újma, může navrhnout, aby soud stanovil vyživovací povinnost bývalého manžela tak, aby rozvedení manželé měli v zásadě stejnou životní úroveň. Lze to však uplatňovat nejdéle po dobu tří let od rozvodu.
Právo rozvedeného manžela na výživné zanikne, uzavře-li oprávněný rozvedený manžel nové manželství, nebo vstoupí-li do registrovaného partnerství.

Úmrtí

Nikdo na to nechce myslet dopředu, ale je třeba s tím počítat. Úmrtí má nejen emocionální, ale i výrazný majetkoprávní dopad na rodinu.

Pohřeb

Bezprostředně po úmrtí budete řešit převzetí zemřelého pohřební službou a následný pohřeb. Poskytovatelé těchto služeb se neřídí cenovými regulacemi, proto je jen na vás, jaké podmínky si vyjednáte - od pohřbu bez obřadu po nákladné poslední rozloučení se zesnulým.

Úmrtí a úřady

Pozůstalý by měl po smrti blízké osoby navštívit matriku obecního úřadu, kde předloží občanský průkaz zemřelého a kopii jeho rodného, popř. oddacího listu. Matrika následně vyhotoví úmrtní list, kterým se dále prokazuje smrt člověka. Další doklady zemřelého (řidičský průkaz, kartička pojištěnce, cestovní pas, atd.) je třeba odevzdat příslušným úřadům.
Má-li pozůstalý manžel ve svém občanském průkaze uveden stav, měl by si rovněž zajistit přepis jeho změny (vdovec / vdova).
O pozůstalosti rozhoduje soudní komisař. Zvažuje například to, zda se někdo zřekl dědictví. Soud zváží všechny potřebné materiály a o dědictví následně rozhodne.

Společný účet

Pokud byl zesnulý majitelem vašeho společného účtu, připravte se na možnost, že bude až do vyřízení dědictví zablokovaný.

Dědictví

Současná právní úprava umožňuje dědění na základě závěti, dědické smlouvy nebo zákona.

Jak funguje dědictví ze zákona?

  • Nejprve dědí stejným dílem děti a manžel/ka zesnulého.
  • Pokud se tak neděje, dědí manžel/ka zesnulého, jeho rodiče a ti, kteří žili se zesnulou osobou nejméně rok před úmrtím ve společné domácnosti a pečovali o ni.
  • Dále dědí sourozenci a ti, kteří žili se zesnulým nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti.
  • Pokud se nikdo nenajde, dědí pak prarodiče zesnulého.

Pokud se nenajde žádná osoba, která by po zesnulém mohla dědit, propadá dědictví státu.

Vdovský a sirotčí důchod

V případech, kdy je pozůstalý na zemřelém finančně závislý, může úmrtí manžela či rodiče vedle citové ztráty znamenat i podstatné ztížení jeho finanční a sociální situace. Stát v takovém případě poskytuje při splnění stanovených podmínek k překlenutí tíživé situace vdovský či sirotčí důchod.