ÚvodMohlo by se vám hoditJak funguje vyhledávání?

Jak funguje vyhledávání?

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu

Česká národní banka jako regulátor finančního trhu zveřejňuje seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu především s cílem poskytnout laické i odborné veřejnosti možnost ověřit si, zda jsou subjekty, se kterými se mají možnost setkat na českém finančním trhu, oprávněny k nabízení a poskytování finančních služeb. Snahou České národní banky je poskytnout nejen statické seznamy subjektů, ale interaktivní nástroj, který umožní přímé vyhledávání jednotlivých subjektů finančního trhu.

Databáze subjektů v současné době nabízí stav subjektů finančního trhu k vybranému datu, a to s možností přímého vyhledání subjektu nebo ve formě standardně nastavených základních seznamů. Zvolené datum nemůže být nižší než 01.01.2009.

Aktualizace údajů v databázi je realizována průběžně, pokud se týká vzniku a zániku oprávnění k činnosti, změn z důvodů fúzí, názvů subjektu, rozsahu povolených činností apod. Ostatní údaje, tj. zejména kontaktní údaje (adresa, telefon, fax, e-mail, www. stránky) jsou aktualizovány čtvrtletně v případě bank a poboček zahraničních bank, družstevních záložen a pojišťoven a poboček zahraničních pojišťoven, u ostatních subjektů pouze na základě jejich oznámení dotčenými subjekty. Aktuálnost těchto údajů proto závisí na tom, zda a kdy dotčený subjekt změny České národní bance oznámí.

Celá prezentace je založena na interaktivním propojení seznamů s detailnějšími údaji o jednotlivých subjektech. Ty jsou k dispozici vždy po kliknutí na název subjektu (resp. jméno a příjmení v případě fyzických osob) v jakémkoliv seznamu v rámci tzv. základní vizitky subjektu finančního trhu. Rozsah základní vizitky je individuální pro každý typ subjektu a obsahuje jen ty položky, které pro něj připadají v úvahu. Základní vizitka se vždy zobrazuje v samostatném okně.

Ačkoliv je správnosti a aktualizaci údajů v databázi věnována maximální pozornost, vzhledem k velkému množství těchto informací a vzhledem k technickým vlastnostem internetu nemůžeme ručit za jejich úplnost, správnost a obsahovou neporušenost. Proto se prosím v případě, že se domníváte, že databáze obsahuje chyby, obraťte na Českou národní banku, zvláště pokud vám získané údaje mají sloužit k obchodním účelům.

Od 1. 2. 2012 jsou do jednotné prezentace regulovaných a registrovaných subjektů integrovány i údaje o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, které byly dříve prezentovány samostatně. Seznamy pojišťovacích zprostředkovatelů se svým rozsahem vymykají do určité míry ostatním seznamům, proto doporučujeme využívat při hledání informací zejména přímé vyhledávání v případě hledání konkrétního pojišťovacího zprostředkovatele, nebo část aplikace umožňující sledování nových a zaniklých subjektů v čase. Nově bylo do možností vyhledávání zařazeno i vyhledávání podle místa sídla respektive bydliště a registračního čísla a u rozsáhlých seznamů i možnost pohybu v seznamu podle abecedního pořadí subjektů (nikoliv pouze po stránkách). Přes snahu o maximální optimalizaci může při zobrazování rozsáhlých seznamů docházet k prodlužování doby odezvy (týká se zejména právě seznamu pojišťovacích zprostředkovatelů).

Dnem 1. července 2012 dochází v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, ke spuštění ostrého provozu základních registrů, v rámci kterého bude veřejná správa sdílet data o fyzických a právnických osobách. ČNB je zapojena do výměny údajů o svých regulovaných a registrovaných subjektech. ČNB v současné době dokončila základní napojení všech subjektů na základní registry a aktualizovala uváděné údaje podle oficiálních referenčních údajů. Vzhledem k tomu, že velká část subjektů neinformovala o případných změnách ve svých identifikačních údajích, mohlo v některých případech dojít k nepřesnostem, proto žádáme o ověření současné identifikace a v případě zjištění rozdílu o oznámení na adresu seznamy.subjektu@cnb.cz, aby mohla být zajištěna náprava.