Úvod Finanční služby Účty

Účty

Víte, že máte možnost jednoduše porovnat náklady spojené s vaším účtem a změnit banku? Zjistěte jaká práva jako uživatel platebních služeb máte.

image/svg+xml

Srovnávací stránky

Porovnat výši poplatků za účty u různých bank můžete bezplatně na srovnávacích stránkách sloužících k porovnání bankovních poplatků. Lze k tomu rovněž využít jednotné dokumenty, které takové srovnávání usnadňují – dokumenty usnadňující srovnávání účtů.

Srovnání a změna

Víte, že máte možnost jednoduše porovnat náklady spojené s vaším účtem a změnit banku? Pokud dosud žádný bankovní účet nemáte, máte nárok nechat si v libovolné bance nabízející účty spotřebitelům zřídit účet se základními funkcemi.

Změna účtu

Máte možnost změnit váš účet a nechat si pohodlně převést svoje opakující se platby (trvalé příkazy a inkasa) do jiné banky. Vaše nová banka vám poskytne formulář, kde vyplníte všechny podstatné informace týkající se změny. Změna proběhne nejpozději do 13 pracovních dnů od podání žádosti a sdělení všech potřebných údajů. Poplatek za tuto službu musí být přiměřený a musí odpovídat skutečným nákladům banky. Banka nemůže vyžadovat poplatek za poskytnutí informací o stávajících trvalých příkazech a souhlasech k inkasu a za poskytnutí informací k samotné službě změny účtu.

Dokumenty usnadnující srovnávání účtu

Před uzavřením smlouvy máte nárok na předsmluvní informace o úplatě s přehledem poplatků za jednotně označené služby uvedené v tabulce a nabízené k účtu. Předsmluvní informace se poskytují v dokumentu nazvaném sdělení informací o poplatcích, jehož podoba je pro všechny banky v Evropské unii jednotná. Banka musí tento dokument bezplatně zpřístupnit na internetových stránkách i na pobočkách nebo vám ho vydat na požádání.

Vaše banka vám vždy do konce února musí poskytnout přehled o úplatě za poskytnuté služby, ze kterého zjistíte, kolik jste utratili na poplatcích za váš účet za uplynulý rok a kolik vám bylo připsáno na úrocích. I podoba tohoto výpisu poplatků je pro všechny banky v Evropské unii jednotná. Tento dokument vám umožní se lépe rozhodnout pro případnou změnu banky. Na vaši žádost vám banka dokument musí poskytnout v listinné podobě.

Jednotné označení

Abyste se lépe vyznali v nabízených službách, musí všechny banky ve své smluvní dokumentaci a písemných obchodních a reklamních sděleních používat jednotné označení pro nejběžněji používané služby (tzv. jednotné označení). Jednotné označení je vysvětleno v glosáři, který každá banka bezplatně zpřístupňuje na svých internetových stránkách i pobočkách.

Základní platební účet

Jde o účet se základními funkcemi (zřízení a vedení účtu, vložení a výběr hotovosti, úhrady, odchozí inkaso, vydání debetní karty, převod pomocí debetní karty a internetové bankovnictví). Za tento účet může banka požadovat úplatu odpovídající nejvýše obvyklé ceně.

Právo na zřízení účtu

Nemáte-li zřízen žádný účet, máte v každém členském státě Evropské unie i Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) právo na tzv. základní platební účet u kterékoliv banky.

Chráněný účet

Chráněný účet je určen fyzickým osobám, jejichž platební účet je postižen exekucí. Umožňuje majiteli bezhotovostně platit stejným způsobem jako z původního platebního účtu před jeho postižením exekucí. Lze však na něm hospodařit pouze s tzv. chráněným příjmem.

Užívání chráněného účtu

Chráněný účet smíte mít (v celé ČR) jen jeden.

Peněžnímu ústavu můžete určit jen jeden účet, z něhož Vám bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem.

Na chráněném účtu Vám nemusí být umožněno čerpat úvěr; obdobně Vám peněžní ústav nemusí poskytovat další nepřímo související služby, jako je zprostředkování cestovního pojištění apod.

Co tvoří chráněný příjem

  • platmzda, odměna z dohody o pracovní činnosti, odměna z dohody o provedení práce, odměna za pracovní nebo služební pohotovost, odměna členů zastupitelstva územních samosprávných celků, odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání, služebního poměru nebo výkonu veřejné funkce, peněžitá plnění věrnostní a stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním, náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti,
  • pohledávky fyzických osob, které jsou podnikateli, vzniklé při jejich podnikatelské činnosti, pohledávky autorské odměny, je-li povinným autor, pohledávky z práv výkonných umělců, je-li povinným výkonný umělec, a pohledávky z práv původců předmětů průmyslového vlastnictví, je-li povinným původce předmětu průmyslového vlastnictví,
  • důchody,
  • výživné,
  • dávky státní sociální podpory, které nejsou vyplaceny jednorázově, dávky pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově, náhrada mzdy nebo platu, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, náhradní výživné pro nezaopatřené dítě, daňový bonus, příspěvek na bydlení, jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory, jednorázově vyplácené dávky pěstounské péče, výživné na nezaopatřené dítě podle zákona o státní sociální podpoře
  • dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku,
  • výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů, příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,
  • pohledávka náhrady, kterou podle pojistné smlouvy vyplácí pojišťovna, má-li být náhrady použito k novému vybudování nebo k opravě budovy,
  • pohledávky, které povinný nabyl jako substituční jmění (to neplatí, má-li povinný právo s pohledávkou volně nakládat nebo jde-li o výkon rozhodnutí/exekuci, kterým jsou vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění); pohledávka, kterou povinný nabyl jako substituční jmění, je pohledávkou, kterou povinný nabyl jako dědic dědictvím, které podle nařízení zůstavitele má přejít na svěřenského nástupce jako následného dědice.